თ. მელქაძე, ო. ტყეშელაშვილი, ო. ხაზარაძე, კ. იაშვილი

ლითონის კონსტრუქციები
ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ უაკ 624.013/.014

ISBN 978-9941-20-748-8

26 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მეთოდიკური მითითებები შედგება ხუთი ლაბორატორიული სამუშაოსაგან.
თითოეული სამუშაო მოიცავს თეორიულ საკითხებს, მეთოდიკურ მითითებებსა და გაანგარიშებების შესრულების თანამიმდევრობას პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე.
ნაშრომი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც ასრულებენ ლაბორატორიულ სამუშაოებს სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტთან არსებულ სასწავლო ლაბორატორიაში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები