ხ. ქრისტესიაშვილი

ბიზნესპროცესების მოდელირების ნოტაცია და
BIZAGI PROCESS MODELER

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-741-9

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესპროცესების მოდელირების ნოტაციის BPMN-ის შესწავლა. მოდელირების ენის თითოეულ ელემენტზე მოყვანილია მაგალითი, რაც საგნის გაგებას ამარტივებს. ასევე, აღწერილია მოდელერად გამოყენებული Bizagi Process Modeleri-ის თითოეული მოდული. წიგნი მოიცავს 15 ლაბორატორიულ სამუშაოს. თითოეულისთვის გათვალისწინებულია ორი საათი. 
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები