ი. ბაჩიაშვილი

იურიდიული განათლება და
სამართალშემოქმედება


image-1

უაკ 374

ISBN 978-9941-20-753-2

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.01.2017


 

ნაშრომი ეძღვნება იურიდიული განათლების მეთოდოლოგიას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. არსობრივ თემას წარმოადგენს იურისპრუდენციის ზოგადთეორიული და სოციალური საგნების სწავლების ურთიერთშესაბამისობა საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში.
ნაშრომი განკუთვნილია პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. იგი ხელს შეუწყობს იურიდიული დისციპლინების სწავლების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას.