დ. ჩომახიძე

ენერგეტიკა და საზოგადოება

image-1

უაკ 620.9:06

ISBN 978-9941-20-757-0(PDF)

134 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საზოგადოებისა და ენერგეტიკის ურთიერთობის განვითარება, ენერგეტიკაში საზოგადოების მონაწილეობის აუცილებლობა, ენერგეტიკისა და საზოგადოების განვითარების სოციალური და ეკოლოგიური გეზი.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტებისთვის. დარგის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვისა და ამ სფეროში განათლების სისტემის მსმენელებისათვის. იგი სარგებლობას მოუტანს ამ პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები