ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
ტექნიკა


image-1

უაკ 551.51/.57

ISBN 978-9941-20-762-4

190 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი წყაროები და ნივთიერებები მრეწველობის სხვადასხვა დარგის მიხედვით, უნარჩენო და მცირენარჩენიანი ტექნოლოგიის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. მოცემულია სამრეწველო აეროზოლების მტვრისაგან, მავნე აირადი კომპონენტებისაგან და ნისლისაგან გამწმენდი ტექნიკური საშუალებების, აპარატების კლასიფიკაცია და მათი შერჩევის კრიტერიუმები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების, საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულების, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერი თანამშრომლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვის სფეროში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები