მ. ბეგიაშვილი, ნ. მუმლაძე

მხაზველობით გეომეტრიაში შუალედური
ტესტირების ამოცანების ამოსახსნელად
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-20-755-6

22 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

ნაშრომში სილაბუსის მიხედვით განხილულია I და II შუალედურ გამოცდებზე შესასრულებელი ამოცანები.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან მხაზველობითი გეომეტრიის სილაბუსით გათვალისწინებულ კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები