მ. ბეგიაშვილი, ნ. მუმლაძე

ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების
ასახვა პერსპექტივაში

image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-20-756-3

22 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების: წერტილის, წრფის და სიბრტყის ასახვა პერსპექტივაში. ნაშრომში განხილული საკითხები არის რთული ფიგურების პერსპექტივაში აგების საფუძველი.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები