ნ. ბუჩუკური

მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზის
საფუძვლები

image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-20-767-9

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია დედამიწის ქერქის ფორმირების, დედამიწის გეომორფოლოგიის საკითხები და მასთან დაკავშირებული კვლევის მეთოდები, ასევე მადნეული საბადოების შემადგენელი მინერალების წარმოქმნის პირობები, დამახასიათებელი ნიშნები, ქიმიური თვისებები და სხვა. ძირითადად ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში არსებულ მინერალურ ნედლეულზე.
ნაშრომი განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები