გ. მურჯიკნელი, ო. ტომარაძე

ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა

(პრაქტიკული სამუშაოები)

image-1

უაკ 621 38

ISBN 978-9941-20-581-1

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკის პრაქტიკულ სამუშაოებს.  ნაშრომი შედგება შესავლისა და ათი პრაქტიკული სამუშაოსაგან. შესავალში მოცემულია დიაგნოსტიკის ძირითადი ცნებები და განმარტებები. პირველი ექვსი სამუშაო აგებულია სახეთა გარჩევის სტატისტიკური თეორიის საფუძველზე და მათში გამოყენებულია ტექნიკური დიაგნოსტიკის ბაიესის, მინიმალური რისკის, მცდარი გადაწყვეტების მინიმალური რაოდენობის, მაქსიმალურის მართლმსგავსებისა და მინიმაქსის მეთოდები. მომდევნო სამი სამუშაოს საფუძველია ინფრაწითელი დიაგნოსტიკის მეთოდები, ხოლო მეათე სავარჯიშო შესრულებულია დეფექტების დიაგნოსტიკის არაწრფივი დამახინჯებების მეთოდის საფუძველზე.
წიგნი განკუთვნილია მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტების, მაგისტრანტების,  დოქტორანტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები