ჯ. ნიკურაძე

ზოგადი ფიზიკის კურსი

მაგნეტიზმი, ოპტიკა, ატომის ფიზიკა
II ნაწილი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-14-707-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-760-0 (მეორე ნაწილი)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მაგნეტიზმის, ოპტიკისა და ატომის ფიზიკის საფუძვლები იმ დონეზე და იმ შემცირებული მოცულობით, რომ სტუდენტს გამოუმუშავდეს დამოუკიდებლად სწავლის უნარი.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო და ტექნოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. საინტერესო იქნება აგრეთვე ფიზიკით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები