ზ. ბოგველიშვილი

მრავალღერძიანი ავტომობილის
შერესორების პნევმატიკური სისტემები

(თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები)

image-1

უაკ 629.1.065

ISBN 978-9941-20-782-2

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მონოგრაფია ეძღვნება მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემების შექმნას, გაანგარიშებას, თეორიულ და ექსპერიმენტულ გამოკვლევებს, მათი გავლენის შესწავლას სვლის სიმდოვრეზე. მიღებული მათემატიკური მოდელები აღწერს პნევმოსისტემაში მიმდინარე თერმოდინამიკურ პროცესებს მუშა სხეულის მასის ცვლილების და გარემოსთან თბოგადაცემის გავლენის გათვალისწინებით. შემოთავაზებული ანალიზური გამოსახულებების საფუძველზე დამუშავებულია შერესორების პნევმატიკური სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდიკები.
მონოგრაფია განკუთვნილია სატრანსპორტო სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, დარგის მეცნიერი მუშაკებისა და ინჟინერ-კონსტრუქტორებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები