მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები
NI Multisim და NI Ultiboard

image-1

უაკ 681.3.001:621.396.6

ISBN 978-9941-20-528-6

115 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრონული აპარატურის ავტომატიზებული დაპროექტებისათვის გამოყენებული ორი პროგრა­მა Multisim-ი და Ultiboard-ი, აგრეთვე მოყვანილია ზოგადი ცნებები ავტომატიზებული დაპროექტების შესახებ.
ელექტრონული მოწყობილობების სქემების დასახაზად და მუშაობის სიმუ­ლირებისათვის გამოყენებული პროგრამა  Multisim-ის აღ­წერისას ნაჩვენებია როგორ ხდება ფორმატის (ფურცლის) ზომების,  პარამეტრების და ოფციების შერჩევა, ძირი­თადი წარწერების სხვა­დასხვა ენაზე და ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად გა­ფორმება, კომპონენტების მონაცემთა ბაზებით სარგებლობა. განხილუ­ლია კომპო­ნენტების ძირითადი სახეობები და პარამეტრები, სქემის შედგენის ზოგადი წესები.
Electronics Workbench-ში შექმნილი ელექტული სქემების ხაზვის პროგრამებთან ინტეგრირებული სამონტაჟო ფირფიტების კონსტრუქ­ტორი პროგრამის Ultiboard-ის აღწერისას განხილულია ელექტრო­ნული კომპონენტების ჯგუფები, ელექტრონული ანაწყობების შესაძ­ლო სტრუქტურები, ციფრული მიკროსქემების ტიპები და ზომები, ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის სახეები, ზომები, მასალები. ნაჩვენებია როგორ ხდება სამონტაჟო ფირფიტის გამოტანა ნახაზზე, აკრძალვის ზონის გამოყოფა, ელემენტების გადაადგილება და ორიენტირება, ტრასირება, სამონტაჟო ფირფიტის პროექტის ფენების ამობეჭდვა, სხვადასხვა ელემენტის შექმნა, რომლებიც არ შედის მონაცემთა ბაზაში, აგრეთვე პროექტის ექსპორტი Gerber ფაილების სახით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები