ზ. ბოგველიშვილი, ლ. ბუბუტეიშვილი

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
ძირითადი საკითხები

image-1

უაკ 625.096

ISBN 978-9941-20-787-7

123 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა მიმართ უსაფრთხოების მიზნით წაყენებული მოთხოვნები, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზები და ხელშემწყობი ფაქტორები, მათი თავიდან აცილების ღონისძიებები, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდის გზები და საშუალებები.
ნაშრომი განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე შესაბამისი დარგის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები