რ. არველაძე

ენერგეტიკული კრიზისი
საქართველოში

image-1

უაკ 620.9:338.97

ISBN 978-9941-20-800-3

226 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

წიგნში აღწერილია მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში შექმნილი მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი, მოცემულია მისი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და დაძლევის გზების ძიება.