გ. წულუკიძე

ერგონომიკა

image-1

უაკ 331.015.11

ISBN 978-9941-20-818-8 (pdf)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემული და განხილულია ერგონომიკის საგანი, მისი მიმართულებები – ანთროპომეტრია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, შრომის ფიზიოლოგია და შრომის ჰიგიენა.
წიგნის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს ერგონომიკის როგორც სამეცნიერო დისციპლინის სწორად გააზრებაში, სასწავლო მასალის სრულად ათვისებასა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ (საპროექტო) გამოყენებაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტისთვის, რომელიც სწავლის პროცესში გადის ერგონომიკის  სასწავლო კურსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები