ზ. ჯაბუა

სამედიცინო მასალათმცოდნეობა

image-1

უაკ 615.46

ISBN 978-9941-20-805-8

102 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენებული მასალების კლასიფიკაცია, მათი ფიზიკურ-მექანიკური და ტექნოლოგიური თვისებები, ურთიერთქმედება ადამიანის ორგანიზმთან, მედეგობა აგრესიული გარემოს მიმართ. განხილულია კონკრეტული ელემენტარული  ნივთიერებებისა და მათი შენადნობების სამედიცინო მიზნით გამოყენების მაგალითები, აღწერილია სამედიცინო მასალათმცოდნეობის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამედიცინო ფიზიკისა და ადამიანისა და გარემოს რადიაციული უსაფრთხოების სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის გარკვეულ სარგებლობას მოუტანს სამედიცინო მასალათმცოდნეობის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები