გ. ბაღათურია

მასათა გეომეტრია

image-1

უაკ 513

ISBN 978-9941-20-802-7

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში გადმოცემულია მასათა ცენტრისა და ინერციის მომენტების თეორია, ამოხსნილია ყველა ამოცანა ი.ვ. მეშჩერსკის თეორიული  მექანიკის  ამოცანათა კრებულის 36-ე გამოცემიდან.
წიგნი განკუთვნილია, ძირითადად, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ის აგრეთვე გამოადგება  ინჟინერს, რომელსაც უწევს მანქანებისა და მექანიზმების მოძრაობის გაანგარიშება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები