ა. დუნდუა

ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის
გამოყენების საფუძვლები

image-1

უაკ 656:681.3

ISBN 978-9941-20-820-1

344 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო განხილულია ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საკითხები, მოცემულია: ძირითადი ცნობები მიკროპროცესორებისა და მიკროკომპიუტერების შესახებ, ელექტრონულ-გამოთვლითი ტექნიკის საინფორმაციო-ლოგიკური საფუძვლები, სხვადასხვა სირთულის მიკროპროცესორული სისტემების ორგანიზების პრინციპები, მათი ფუნქციონირების ალგორითმები და აგრეთვე ლოგიკური მოწყობილობების პროგრამული რეალიზების მეთოდები.
დანართებში მოცემულია მიკროპროცესორულ ტექნიკაში გამოყენებული ინგლისური ტერმინოლოგია და აბრევიატურები, აგრეთვე განხილულია ელექტრონიკის სხვადასხვა საკითხი.
წიგნი განკუთვნილია „ტრანსპორტის“, „საგზაო ინჟინერიისა“ და „საზღვაო მეცნიერებების“ საგანმანათლებლო პროგრამათა ბაკალავრებისათვის; შეიძლება გამოყენებული იქნეს აგრეთვე „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრების, ტექნიკური პროფილის სპეციალისტების, მაგისტრანტებისა და მიკროპროცესორული ტექნიკით დაინტერესებული ნებისმიერი პირის მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები