ჯ. მალაღურაძე

ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები
ეკონომიკური რაიონებისა და დასახლებათა
დაგეგმარების საფუძვლები

IV წიგნი


image-1

უაკ 72

ISBN 978-9941-20-201-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-824-9 (მეოთხე ნაწილი)

248 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

ამ საგნისათვის გამოყოფილი სალექციო-პრაქტიკულ-საკურსო მეცადინეობისათვის ცხრილით დაშვებულია საათების შეზღუდული რაოდენობა. ამის გათვალისწინებით, წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში შეტანილია ქალაქთმშენებლობის შეზღუდული, მაგრამ ისეთი უმთავრესი საკითხები, რომელთა ნაწილი სტუდენტებს წაეკითხებათ ლექციებზე, ნაწილი კი დამოუკიდებელი შესწავლისათვისაა გამიზნული.
ეს სახელმძღვანელო გამოადგებათ არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქთდაგეგმარების სპეციალურ საგნებსაც, რადგან, ჯერ ერთი, წინამდებარე სახელმძღვანელოში შეტანილია მთიანი ქვეყნის ეკონომიკური რაიონისა და ქალაქთდაგეგმარების რიგი ისეთი საკითხებისა, რომლებიც არ არის გაშუქებული, აქამდე ცნობილ, არც ერთ სახელმძღვანელოში და, ამის გამო, ის მეთოდურ დახმარებას გაუწევს პრაქტიკოს არქიტექტორებსაც. მეორე იმიტომაც, რომ აქ მოკლედაა წარმოდგენილი ქალაქთმშენებლობის უმთავრესი საკითხები ანუ სტუდენტის ყურადღების კონცენტრაცია მოხდება მთავარზე და არა წვრილმან დეტალებზე. მესამე იმიტომაც, რომ აქ წარმოდგენილია შენობის ტერიტორიასთან ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მისადაგების ის მეთოდები, რომელსაც ვერ შეხვდება სხვა სახელმძღვანელოში, თუმცა საჭიროა ნებისმიერი გენერალური გეგმის დამუშავებისას და, ამდენად, გამოადგებათ ხუროთმოძღვრების შემსწავლელ ყველა სპეციალობის სტუდენტს საწყის ეტაპზე.
სახელმძღვანელო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი დათმობილი აქვს რაიონული დაგეგმარების უმთავრეს საკითხებს. მეორე ნაწილი ეძღვნება ქალაქთდაგეგმარების თანამედროვე პრაქტიკას, მოდელებსა და მეთოდებს, მათ შორის მთიანი ქვეყნის მიწის ფონდის რაციონალურ-კომპლექსური ათვისებისა და მთის კონკურენტუნარიანი (ბარის ანალოგებთან შედარებით) ხუროთმოძღვრების სტრატეგიის კონცეფციას.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია, ძირითადად, სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებსაც ეკითხებათ საგანი – „შენობათა არქიტექტურა და ქალაქთმშენებლობა“.
ავტორი გულისყურით განიხილავს სპეციალისტის ყოველგვარ გამოხმაურებას, ვინც ნებისმიერი ფორმით გამოხატავს თავის აზრს და წინასწარმადლობას მოახსენებს განხილვის აქტიურ მონაწილეს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები