ჟ. პეტრიაშვილი

სალექციო კურსი არაორგანულ ქიმიაში
(დემონსტრირებით)


image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-829-4

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია არაორგანული ქიმიის არსებული სასწავლო პროგრამის (შესაბამისი სილაბუსის) თითქმის ყველა საკითხი, კერძოდ წარმოდგენილია პერიოდული სისტემის ელემენტთა (ს,პ,გ,ფ) ბლოკები, განხილულია თითოეული ბლოკი და ცალკეული ჯგუფები, მოცემულია ჯგუფის ძირითადი ელემენტების ზოგადი დახასიათება, გავრცელება ბუნებაში, მიღების ხერხები, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება და სხვ.
ნაშრომის შინაარსი, მოცულობა, საკითხების თანამიმდევრობა და სიღრმე ქიმიაში სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების და პროგრამების ანარეკლია, ხოლო შემოთავაზებული სწავლების მეთოდიკური აპარატი სტუდენტთა მიერ არაორგანული ქიმიის კურსის საფუძვლიანი ათვისების საშუალებად მიგვაჩნია.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება გარკვეული კორექტირებით შეიძლება აგრეთვე აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინირინგის, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის არაორგანული ქიმიის სწავლების პროცესში და ემსახურება მასალის გადაცემას (სწავლებას)  დემონსტრირების მეთოდით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები