ნ. ცისკარიშვილი, მ. ნიჟარაძე

ბიზნესის ამოცანების გადაწყვეტა
MS Excel-ში


image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-838-6

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელო ეძღვნება თანამედროვე ბიზნესპროცესების მართვის ამოცანებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებას. ნაშრომი შეიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. თეორიულ ნაწილში განმარტებულია   ბიზნესის და მარკეტინგის, როგორც ბიზნესის წარმართვის ეფექტური ინსტრუმენტის ძირითადი ცნებები და კონცეფციები. აღწერილია მათემატიკური მეთოდები და მოდელები ბიზნესისა და მარკეტინგის ამოცანებისათვის.  პრაქტიკული ნაწილი მოიცავს აღწერილი მათემატიკური მეთოდებისა და მოდელების შესაბამისი  კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტას MS Excel-ში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტექნიკური და ეკონონომიკური უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები