მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, ნ. მუხიგულაშვილი

სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული
სისტემების საფუძვლები

image-1

უაკ 656.25:621.391

ISBN 978-9941-20-851-5

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ორგანიზაციული მართვის მეთოდებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება ტრანსპორტზე მართვის ავტომატიზებული სისტემის ასაგებად ინფორმაციის შეგროვების, გადაცემის, შენახვისა და დამუშავების საკითხების რაციონალურ გადაწყვეტათა, აგრეთვე ტრანსპორტის ფუნქციონირების თავისებურებების გათვალისწინებით.
მაგალითის სახით მოცემულია რკინიგზის ტრანსპორტის მართვის ავტომატიზებული სისტემის ქვესისტემები, მონაცემთა გადაცემის ქსელის სტრუქტურა და გადასაწყვეტ ამოცანათა ანალიზი. წარმოდგენილია აგრეთვე ტექნიკურ მოწყობილობათა საექსპლუატაციო პარამეტრების სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
წიგნი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის პროფესიული სწავლების და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები