ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი

არაწრფივი და დისკრეტული სისტემების
მართვის თეორია

image-1

უაკ 534:519.45

ISBN 978-9941-20-842-3

152 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საგნისათვის „მართვის თეორია 2“. იგი შედგება ორი თემატური ნაწილისგან. პირველი ცხრა თემა მოიცავს არაწრფივი სისტემების მოდელირებისა და კვლევის საკითხებს, ხოლო დანარჩენი შვიდი ეხება  დისკრეტული სისტემების კვლევასა და მოდელირებას.
წიგნში ყველა დასმული ამოცანა გადაწყვეტილია Matlab/Simulink - ის საშუალებით.
თითოეული თემა მოიცავს თეორიულ შესავალ ნაწილს და ლაბორატორიულ სამუშაოს, სადაც ნაჩვენებია ამოცანის გადაწყვეტა და დავალება, რომელიც სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე.
დამხამრე სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც სტუდენტებისთვის ისე მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მასში აღწერილი საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები