ვ. მენთეშაშვილი

მჭრელი იარაღების წარმოების
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 621.9.02

ISBN 978-9941-20-845-4

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში აღწერილია მჭრელი იარაღის დამზადების პროცესები, როგორც ინდივიდუალური (ცალობით), ისე სერიული წარმოების პირობებში. განხილულია იარაღის წარმოების ტიპობრივი ტექნოლოგია და მოცემულია გაანგარიშების მეთოდიკა კომპლექსური ტექნოლოგიური პროცესების შესამუშავებლად, რომელიც მოიცავს ნამზადის მიღების, მისი დამუშავებისა და აწყობის პროცესებს.
წიგნში აღწერილია, როგორც ჩვენი, ისე საზღვარგარეთის მეცნიერების გამოცდილება; სისტემატიზებული და განზოგადებულია მასალები ავტორებისა, რომლებიც მიღებულია თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად.
სასწავლო პროგრამის შეზღუდული პირობებიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელოში ყურადღება ძირითად ნაწილზეა გამახვილებული. ნათქვამის გათვალისწინებით ისინი ასეთი თანამიმდევრობითაა მოცემული: იარაღის დაპროექტების საფუძვლები, ნამზადის შერჩევა და დამუშავების მეთოდები; მექანიკური დამუშავება მასთან დაკავშირებული საჭირო მასალით; იარაღების დამზადების სამარშრუტო და უნიფიცირებული ტექნოლოგია. თვალსაჩინოებისათვის მოყვანილია საჭრისების, ბურღების, ზენკერების, ფრეზების, საწელავებისა და სხვა ხშირად გამოყენებული იარაღების დამზადების საწარმოო პროცესები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის მექანიკის ინჟინერიის ბაკალავრებისა და მონათესავე სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები