მ. მოისწრაფიშვილი

ლოგისტიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 338.24(02)

ISBN 978-9941-20-854-6

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ლოგისტიკის ძირითადი არსი, გატარებული პრინციპები, მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადების მართვის მეთოდები ნედლეულისა და მასალების მომარაგების სფეროში.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის, ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები