ნ. ნიკვაშვილი, ლ. ასათიანი, ლ. ქისიშვილი

მეთოდიკური მითითებები მხაზველობითი
გეომეტრიის რეიტინგული სამუშაოების
შესასრულებლად


image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-20-834-8

12 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია მხაზველობითი გეომეტრიის პირველი და მეორე რეიტინგული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მასალები, ყველა ის საკითხი, რომელიც საჭიროა რეიტინგული სამუშაოების შესასრულებლად.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ მხაზველობით გეომეტრიას.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები