მ. გოცირიძე, ე. გობეჯიშვილი

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად POM QM for
WINDOWS პროგრამულ გარემოში

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-865-2

87 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

ნაშრომში განხილულია საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტის, აგრეთვე ნაწარმის და პროცესების ხარისხის უზრუნველყოფის ამოცანების გადაწყვეტისას გამოყენებული რაოდენობრივი მეთოდები, რომლებიც ეხმარება მენეჯერს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. აერთიანებს 15 ლაბორატორიული სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო მასალას, რომლებიც წარმოდგენილია ცალკეული თემატური ამოცანების სახით, ყველა ამოცანას მოკლე თეორიულ ნაწილთან ერთად, თან ახლავს POM QM for WINDOWS პროგრამულ გარემოში შესასრულებელი ლაბორატორიული სამუშაოების აღწერა.
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი სამუშაოების თემატიკა მეტად ფართოა, დაწყებული პროგრამული პაკეტის POM QM for WINDOWS ინტერფეისის და მისი გამოყენების შესწავლიდან, დამთავრებული ისეთი პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტით, როგორიცაა მწარმოებლურობის და საიმედოობის შეფასება, სამუშო დროის ნორმირება, წაუგებლობისა და გადაწყვეტილების ანალიზი, აგრეგირებული დაგეგმვა, მარაგების მართვა, ხარისხის სტატისტიკური კონტროლი და საწარმოო ხაზის სიმძლავრის და დატვირთვის დაბალანსება.
ნაშრომში აღწერილი პროგრამული სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, ნებისმიერი მენეჯერული სასწავლო კურსისთვის პრაქტიკული მეცადინეობების პროგრამის შესადგენად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები