ნ. კოდუა

ჰიდროელექტროსადგურები

image-1

უაკ 621.311.21

ISBN 978-9941-20-858-4

241 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში გაანალიზებული და აღწერილია კონსტრუქციული თავისებურებები, რომელიც ახასიათებს კაშხლურ, კაშხლურ-დერივაციულ და დერივაციულ ჰიდროელექტროსადგურებს.
განხილულია ჰესების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები. ნაჩვენებია, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მიუღებელია ჰესის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება შედარებითი ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმით, რომელიც გეგმიანი ეკონომიკის პირობებში გამოიყენებოდა.
თავების მიხედვით განხილულია ყველა ჰიდროტექნიკური ნაგებობა: კაშხალი, გვირაბი, არხი, ჰესის შენობა და სხვ.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის,და ჰიდროინჟინერიის სპეციალობების ყველა საფეხურის სტუდენტებისათვის.