თ. შარაშენიძე

ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ
ქსელებში

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-856-0

141 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

წიგნში განხილულია კომპიუტერულ ქსელებში ინფორმაციის დაცვის ორგანიზაციისათვის აუცილებელი 5 ძირითადი მიმართულება კონფიდენციალობა, აუტენფიკაცია, მთლიანობა, შეღწევის კონტროლი, თანამონაწილეობა. განხილულია გამოყენებული მოდელები ჰარისონ-რუზო-ულმანის მოდელი HRU, ბიბას მოდელი (Biba Model), ბელა-ლაპადულის მოდელი, კლარკ-ვილსონის მოდელი, დისკრეციული მანდატური მოდელები, როლური მოდელი. წიგნში გადმოცემულია ინფორმაციის დაცვის მიმართულებით არსებული: სიმეტრიული (ნაკადური, ბლოკური ECB /CBC /CFB /OFB /DEC/3DEC/AES, ბლოკური შიფრაცია უკუკავშირით) და ასიმეტრიული შიფრაცია, სტეგანოგრაფია, კვანტური კრიპტოგრაფია, ელექტრონული ხელმოწერა, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  OSI და TCP/IP მოდელებში. განხილულია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ოქმების დონეზე  IPsec ოქმი, SSL ოქმი, SET ოქმი. წარმოდგენილია გადაწყვეტები ინფორმაციის დაცვაზე ORACLE10 მონაცემთა ბაზაში განხილულია პრაქტიკული მაგალითები ასიმეტრიული შიფრაციის გამოყენების საფუძველზე საქართველოში შექმნილი ბასტიონ სისტემის მაგალითზე და შიფრაციის ალგორითმი IDEA. ნაჩვენებია პრაქტიკული რეალიზაცია საქართველოში შექმნილი „ელექტრონული ხელმოწერის“ სისტემა სტეგანოგრაფიული ეფექტით bastion5DS1. წარმოდგენილია მასალები თანამედროვე სისტემებში ინფორმაციული უსაფრთხოების პრაქტიკული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კერძოდ, განხილულია სისტემები cloud computing, Grid computing. წარმოდგენილია მასალები ქსელთაშორისო ეკრანირების კონცეფციაზე, მათ კლასიფიკაციაზე, ფუნქციებზე, ჩართვის ტიპურ სქემებზე. წიგნში აგრეთვე განხილულია მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა ინფორმაციის დაცვის მიმართულებით წამყვან ქვეყნებში აშშ, ევროპა, რუსეთის ფედერაცია და საქართველო.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები