ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი

მათემატიკური ანალიზი

I ნაწილი

image-1

უაკ 517

ISBN 978-9941-20-870-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-871-3 (პირველი ნაწილი)

364 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელო შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და მოიცავს ერთი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის საკითხებს.
იგი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები