ზ. კვინიკაძე, გ. შენგელია

მეთოდიკური მითითებანი გეომეტრიული
ფიგურის პერსპექტივის აგებისათვის

II რეიტინგული წერა


image-1

უაკ 513

ISBN 978-9941-20-878-2

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

მეთოდიკური მითითებები შეესაბამება არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის „ჩრდილები და პერსპექტივის“ კურსით გათვალისწინებულ II რეიტინგულ სამუშაოს, მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ყველა იმ პირისათვის, ვინც ამ საკითხითაა დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები