ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი

აფინური ასახვა და მისი გამოყენება
აქსონომეტრიაში

image-1

უაკ 515.69:513.75

ISBN 978-9941-20-879-9

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია აფინური ასახვის, პერსპექტიულ-აფინური (ნათესაური) შესაბამისობის საფუძვლები და მათი გამოყენება აქსონომეტრიაში.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობათა ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო გეგმაც ითვალისწინებს საინჟინრო გრაფიკის სრული კურსის შესწავლას.
ნაშრომის გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და საინჟინრო გრაფიკის შესწავლით დაინტერესებულ სხვა პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები