ი. ჩხეტია, ნ. ბუთხუზი, ნ. რუსაძე

ლოგისტიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 338.24(02)

ISBN 978-9941-20-890-4

253 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ლოგისტიკის მეთოდოლოგიური და კონცეპტუალური აპარატი, ლოგისტიკის მნიშვნელობა ეკონომიკაში, ლოგისტიკურ მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, სატრანსპორტო საშუალებები და მათი გამოყენება ლოგისტიკაში, სასაწყობო მეურნეობის მნიშვნელობა და ფუნქციები ლოგისტიკაში, საინფორმაციო სისტემების ჩართულობა და მნიშვნელობა მეცნიერებაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები