მ. წვერავა, მ. კუკულაძე

ლაბორატორიულ და ექსპერტულ
სამუშაოთა ტექნიკა

image-1

უაკ 669

ISBN 978-9941-20-891-1

183 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ქიმიურ-ანალიტიკური სამუშაოების წარმართვის პრაქტიკული  რჩევები, ასევე ტექნოლოგიური ხასიათის სამუშაოები, რითაც იგი ტექნიკური ანალიზის საწყისებს უპასუხებს.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. იგი წაადგება ქიმიურ-ანალიტიკური სამუშაოების წარმართვის ტექნიკით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები