გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, შ. ანდღულაძე

ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა
და პროგნოზირება

image-1

უაკ 33:7.047(313)

ISBN 978-9941-20-888-1

90 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ცნებები, განსაზღვრებები, მიმართულებები და პრაქტიკული მაგალითები.
განხილულია ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის დისციპლინის საგანი, პრინციპები, მიზანი და ამოცანები, მისი პრობლემების შესწავლისთვის გამოყენებული მიდგომები, მათი მოკლე დახასიათებით.
წიგნი განკუთვნილია  ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის მიმართულების ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, რომელიც სწავლობს დისციპლინას „ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა“, ასევე ამ სფეროთი დაინტერსებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები