რ. გიორგობიანი

მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული
სამუშაოები
მეთოდური მითითებები


image-1

უაკ 539.3/.8

ISBN 978-9941-20-899-7

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

მეთოდურ მითითებაში მოცემულია მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული სამუშაოები, რომელთა საშუალებით ხდება თეორიულ კურსში გაშუქებული საკითხების ფიზიკური არსის ილუსტრაცია. შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ამ საგნის ძირითად მასალას.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის.