ნ. ბებიაშვილი

პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის
პროცესულ მართვასა და
რეინჟინირინგში

image-1

უაკ 004.45

ISBN 978-9941-20-907-9

139 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმღვანელოში „პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის პროცესულ მართვასა და რეინჟინირინგში“ განხილულია ბიზნესპროცესების გაუმჯობესების მეთოდები, რომელთა მეშვეობით კომპანიის ხელმძღვანელობა შეძლებს უფრო ეფექტიანად იმუშაოს. აღწერილია რეინჟინერინგის ჩატარების საერთო პრინციპები და მოყვანილია ბიზნესპროცესების რეინჟინირინგის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. ხაზგასმულია საწარმოო რესურსების დაგეგმვის ERP (Enterprise Resources Planning)  სისტემების, როგორც ინფორმაციის მეშვეობით მართვის ინსტრუმენტის მნიშვნელობა. აღწერილია ERP სისტემის მაგალითი – პროგრამული პაკეტი SAP ERP. იგი წინასწარ დაპროექტებული ურთიერთდაკავშირებული და დანერგვისთვის მზა მოდულების ერთობლიობაა, რომელიც საწარმოს ყველა საქმიანი ფუნქციის შესრულების მართვას ემსახურება. კომპანია SAP მომხმარებელს სთავაზობს სრულფასოვან ERP სისტემას, სადაც გაერთიანებულია ყველა ის მოდული, რაც აუცილებელია თანამედროვე საწარმოს ავტომატიზებული მართვისათვის.
ნაშრომი დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს და ბიზნესის თანამედროვე მართვის  მეთოდებით დაინტერესებულ ყველა პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები