ლ. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ნ. მურღულია

გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის
გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული
შენობების სეისმომედეგობაზე

image-1

უაკ 699.841:624.94

ISBN 978-9941-20-902-4

126 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მონოგრაფიაში განხილულია გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სართულების ტერასული ცვალებადობის მქონე კარკასული შენობის ანგარიში სეისმომედეგობაზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები