მ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია, თ. გიორგაძე

არაორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი

image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-729-7

113 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული (სილაბუსით) მოცემული მასალა არაორგანულ ქიმიაში. პროგრამა ითვალისწინებს – პერიოდული სისტემის s-, p-, d- ელემენტების ქიმიური თვისებებისა და რეაქციის უნარი, მათი ძირითადი ნაერთების მიღებას, ქიმიური და ფიზიკური თვისებების შესწავლას.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და პროფესიული სწავლების სტუდენტებისთვის. გამოადგება დოქტურანტურის სწავლების სტუდენტებს, ქიმიკოსებს და ქიმიით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები