დეკანოზი ვახტანგი (კვიჟინაძე)

რელიგიის ისტორია

image-1

უაკ 2(02)3

ISBN 978-9941-20-915-4

294 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო არის საღმრთო სჯულის ისტორიის კრებული, რომელშიც საუბარია მსოფლიოს ხალხთა ზოგ სარწმუნოებრივ აღმსარებლობასა და წარმოდგენებზე. წიგნი არ არის მსოფლიოს ხალხთა რელიგიის სრული ისტორია, მაგრამ დაინტერესებულ მკითხველს გარკვეულ შთაბეჭდილებას შეუქმნის რელიგიის ისტორიის შესახებ.
ნაშრომი ეფუძნება არაერთ მეცნიერულ თუ ისტორიულ კვლევას და მოიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ძველ და ახალ სარწმუნოებათა შესახებ.
წიგნი დახმარებას გაუწევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს და რელიგიის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.