ნ. ოთხოზორია, ო. მელიქიძე

ვიზუალური ანალიზის და დაპროექტების
საფუძვლები


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-911-6

161 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

თანამედროვე ეტაპზე UML ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და აქტუალური ტექნოლოგიაა პროგრამულ ინჟინერიაში. ის საშუალებას აძლევს სისტემურ არქიტექტორებს სისტემის საკუთარი ხედვა სტანდარტული დიაგრამების სახით წარმოადგინონ. UML, ამასთანავე, ლოგიკური და მარტივი სისტემაა, რომელსაც უნდა ფლობდეს ნებისმიერი სპეციალისტი, რომელიც პროგრამული ინჟინერიის მიმართულებით აპირებს მუშაობას. მისი ცოდნა აუცილებელია როგორც პროგრამის შემქმნელისათვის, ისე სისტემური არქიტექტორისა და მენეჯერისათვის.
სახელმძღვანელოში UML-თან ერთად განხილულია დაპროექტების შაბლონები, რომლებიც რთული სისტემების შემუშავებისას ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. შაბლონი საშუალებას იძლევა აღიწეროს პროექტული გადაწყვეტის ფრაგმენტი, მრავალჯერადად იქნეს გამოყენებული პრობლემის გადაწყვეტის კარგი იდეა და იყოს სხვა პროგრამისტებთან გაზიარებული მიღებული გამოცდილება.
სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს, რომლებიც ეუფლებიან პროგრამირების ენებს, ასევე – ნებისმიერ დაინტერესებულ მკითხველს, რომელიც პროგრამული ინჟინერიის მიმართულებით აპირებს მუშაობას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები