გ. ამყოლაძე, დ. ბოკუჩავა, თ. დევიძე

პერსონალის მენეჯმენტი

image-1

უაკ 638.4

ISBN 978-9941-20-931-4

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში დამუშავებულია კომპანიაში პერსონალის მართვის მნიშვნელობის საკითხები და ძირითადი ფუნქციები, მართვის თეორიის საკითხები ადამიანის როლის შესახებ, პერსონალის მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია, დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები და საკადრო პოლიტიკა, პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა, მართვის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების მოდელი, საქმიანობის SWOT ანალიზი, შეფასება და კომპეტენციები, პერსონალის ატესტაცია და კარიერის დაგეგმვა, კორპორაციული გარდაქმნების ეფექტიანობა.
წიგნში მოცემული საკითხები მთლიანად შეესაბამება საგნის „კადრები და ხარისხის მენეჯმენტი“ სილაბუსს კადრების მენეჯმენტის ნაწილში. გარდა ამისა, განხილულია კომპანიაში პერსონალის კორპორაციული მართვის საკითხები, რაც ახალი მიდგომაა.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ყველა დონის სტუდენტისათვის, ასევე სპეციალისტებისათვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია პერსონალის მენეჯმენტთან.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები