ა. აბესაძე

გადაწყვეტილების მიღების
რაოდენობრივი მეთოდები


image-1

უაკ 543.062

ISBN 978-9941-20-945-1

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია რაოდენობრივი მეთოდები, რომლებიც მენეჯერს დაეხმარება სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. წიგნში თეორიულ ნაწილთან ერთად მოცემულია შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მენეჯერული დისციპლინების შემსწავლელი უმაღლესი განათლების დაწესებულებების სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები