ჯ. ხმიადაშვილი

ავტოსერვისის საფუძვლები

image-1

უაკ 929.113

ISBN 978-9941-20-950-5

165 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილის ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები, ავტომობილის წესივრულობის შენარჩუნების მეთოდები, საავტომობილო ტრანსპორტის საწარმოების ტიპები და მათი ფუნქციები, ტექნიკური მომსახურების ზოგადი პრინციპები და ტექნოლოგიური პროცესის ორგანიზაციის ფორმები და მეთოდები, ავტომობილის სერვისის არსი და საწარმოო პროცესების ორგანიზაციის საკითხები.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ტრანსპორტის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ სარგებლობას მოუტანს როგორც ავტომობილების სერვისით დაკავებულ პრაქტიკოს მუშაკებს, ისე ავტომოყვარულებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები