მ. შიშინაშვილი

საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი
ასფალტბეტონები


image-1

უაკ 625.7/.8

ISBN 978-9941-20-973-4

140 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია ასფალტბეტონის შესახებ. განხილულია როგორც ასფალტბეტონი, ისე მისი დამზადებისთვის საჭირო ორგანული და მინერალური მასალების თვისებები, ცხელი ასფალტბეტონის ნარევის დამზადების ტექნოლოგია, მისი ტრანსპორტირების თავისებურებანი და გამოყენების არეალი.
წიგნი სათანადო დახმარებას გაუწევს საგზაო მშენებლობაზე დასაქმებულ ორგანიზაციების ინჟინრებს და სტუდენტებს, რომლებიც ეუფლებიან ამ სპეციალობას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები