ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე, ვ. მირუაშვილი

მოსავლის ამღები მანქანები

image-1

უაკ 631.17

ISBN 978-9941-20-982-6

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

მეთოდურ მითითებაში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებელი ინსტრუქციები და ჩატარებული სამუშაოების გაფორმების წესები.
წიგნი განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროსაინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც ეუფლებიან სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები