მ. ნადირაძე

მიწისქვეშა ორიენტირება
და აგეგმვა

image-1

უაკ 622.1

ISBN 978-9941-20-990-1 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) მიხედვით გაშუქებულია მარკშეიდერული სამსახურის ამოცანები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დამაკავშირებელი აგეგმვები, განხორციელებული სამუშაოების სიზუსტის შეფასების ხერხები, მარკშეიდერულ აგეგმვებთან დაკავშირებული საკითხები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის სამთო‐გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის, გამოყენებითი გეოლოგიისა და სამთო ტექნოლოგიების ბაკალავრიატის, ასევე საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები