მ. ჩიხლაძე, მ. გიგინეიშვილი, ო. კეთილაძე

სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 53:616

ISBN 978-9941-20-998-7 (PDF)

392 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

სახელმძღვანელოს გამოყენებით შესაძლებელი იქნება სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლებში სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტების მომზადება იმ დონეზე, რომ შეძლონ ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე პროცესების ფიზიკური არსის დადგენა და სამედიცინო-ტექნიკური ინფორმაციის ადეკვატური აღქმა. 
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრიატისა და სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის  სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები