ბ. მეფარიშვილი

მონაცემთა ბაზების დაპროექტება

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-14-983-2

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

სახელმძღვანელოში მონაცემთა ბაზების დაპროექტება“ მოცემულია თანამედროვე საინფორმაციო სისტემებში გამოყენებული მონაცემთა ბაზების თეორიისა და დაპროექტების საფუძვლების ძირითადი საკითხები. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები