გ. ბელთაძე, მ. ნაჭყებია, ნ. მჭედლიშვილი

გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და
ოპერაციათა კვლევის ამოცანები

image-1

უაკ 519.8

ISBN 978-9941-14-969-6

259 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

განხილულია გადაწყვეტილებათა მირების მათემატიკური თეორიის ორი ძირიტადი უახლოესი მიმართულების – გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და ოპერაციათა კვლევის დისციპლინებში ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები. წარმოდგენილია 22 სამუშაო და მოიცავს აღნიშნული დისციპლინების ძირითად თემატიკას.
გათვალისწინებულია უნივერსიტეტების სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია აგრეთვე აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები